eng  mk  alb

ВНИМАТЕЛНА ПРОДУКЦИЈА БАЗИРАНА ВРЗ СВЕТСКИТЕ СТАНДАРДИ
Фабриката ДИЗАЈН ФАНТАЗИЈА произведува мебел почитувајќи ги и континуирано следејќи ги светските стандарди во дизајнот и технологијата, на тој начин на македонскиот пазар нуди производи со идентично висок стандард. Долгогодишната работа на истражувањето на материјалите, особено на нивните граници на издржливост и дозволи на ДИЗАЈН ФАНТАЗИЈА да ја врати структурата на нејзината основа, да биде есенцијална, креирајќи на тој начин производи кои се експресија на дизајнот базиран на најквалитетните материјали. Материјалите кои влегуваат во состав на производите на ДИЗАЈН ФАНТАЗИЈА лесно се идентификуваат, бргу се допаѓаат и адаптираат во различни амбиенти, за на крајот да бидат и сепаратни, разградливи во моментот на нивното уништување, што е многу важно за секое современо производство на мебел денес.