eng  mk  alb

ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ КОЈ ГО ДАВА ДИЗАЈН ФАНТАЗИЈА
ДИЗАЈН ФАНТАЗИЈА е строго функционално ориентирано производство со тенденција кон ергономија и сигурност. На овој начин  ДИЗАЈН ФАНТАЗИЈА никогаш не потфрлила во пронаоѓањето на дизајн и конструктивни решенија кои се вистински иновативни. ДИЗАЈН ФАНТАЗИЈА ги воспостави  начела на својата филозофија, а тие се базираат на: постојан, долгогодишен дослух за срцето и потребите на консументите, нејзините клиенти, со почит кон примената на само и исклучиво природни материјали. Силно иновативни се решенија на мебелот во ДИЗАЈН ФАНТАЗИЈА од аспект на дизајнот и, особено, технологиите, секогаш усогласени со проектот за просторот, изведени од материјали чија обработка е пософистицирана од било кој друг, на локалниот пазар.